Avis RGTR du 23.05.2022 – Passage de la Flèche du Sud (Lignes 540, 545, 550 et 610)

Avis RGTR du 23.05.2022 – Passage de la Flèche du Sud (Lignes 540, 545, 550 et 610)

En raison de l’organisation de la course cycliste «Flèche du Sud», différentes rues dans la commune de Bourscheid ne seront accessibles qu’en sens unique le vendredi 27 mai 2022 entre 12h00 et 18h00.

Les mesures suivantes seront prises pendant la durée de la manifestation:

Ligne 540
Les courses 5284, 5644, 6004, 6364, 6544, 6724, 7084, 5525, 5885, 6245, 6605, 6965 et 7325 auront leur origine/terminus à Welscheid-Bei der Bréck.

 – Ne seront pas desservis les localités de Scheidel, Kehmen, Bourscheid et Michelau.

Ligne 545
Les courses 5278, 5638, 5998, 6358, 6550, 6718, 7078, 5531, 5891, 6251, 6611, 6971 et 7331 seront supprimées.

 

Ligne 550
Les courses 5368, 5788, 6148, 6214, 6508, 6808 et 7228 auront leur origine/terminus exceptionnellement à Michelau-Op der Gare.
 – Ne seront pas desservis les arrêts de Michelau-Willspull, -Op der Sauer, -Kiirch ainsi que les localités de Bourscheid, Lipperscheid, Goebelsmuehle, Schlindermanderscheid, Consthum, Holzthum et Schinker.

Ligne 610
 – Les courses 5218, 5578, 5938, 6298, 6658, 7018, 5531, 5891, 6251, 6611, 6971 et 7331 auront leur origine/terminus à Goesdorf, Gemeng.

 – Ne seront pas desservis les localités de Bockholtz et Goebelsmuehle.

Concours: Knips deng Gemeng!

Concours: Knips deng Gemeng!

Maacht mat bei eisem Fotosconcours a gewannt mat e bëssi Chance ee Flug mam Ballon.

Ob eng Foto vun engem Wierderspektakel (Reebou, Sonn,…), vun Déieren an der Ëmwelt oder einfach aus den Dierfer vun der Gemeng, all Foto ass gär gesinn.

Bis den 01. Juli kann all Hobby- a professionelle Fotograf seng Fotoen eraschécken.

Matmaachen kann jiddwereen, deen an enger vun eisen 5 Partnergemengen wunnt. Dës sënn d‘ Gemengen Bauschelt, Géisdref, Esch- Sauer, Stauséigemeng a Wanseler.

Schéckt Är Foto op folgend E-Mail: clubuewersauer@i-a.lu

Collecte des signatures en vue d’un référendum prévu à l’article 114 de la Constitution, dans le cadre de la proposition de révision du chapitre VI. de la Constitution

Collecte des signatures en vue d’un référendum prévu à l’article 114 de la Constitution, dans le cadre de la proposition de révision du chapitre VI. de la Constitution

Informations concernant le lancement de la procédure de collecte des signatures en vue d’un référendum prévu à l’article 114 de la Constitution, dans le cadre de la révision du chapitre VI. de la Constitution (procédure prévue au chapitre 2 de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national):

Vollekszielung 2021 / Recensement de la population 2021

Vollekszielung 2021 / Recensement de la population 2021

Vollekszielung vum 8. November 2021

D’Vollekszielung 2021 gëtt vum STATEC an Zesummenaarbecht mat Guichet.lu, souwéi mat de Gemengen hei am Land organiséiert fir d’Awunnerzuel an d’Wunnenge vum 8. November 2021 un ze zielen. D’Wichtegkeet, d’Fortschrëtter an den Oflaf vun der Vollekszielung sinn op enger Pressekonferenz a Presenz vum Wirtschaftsminister Franz Fayot, vum Direkter vum STATEC, Serge Allegrezza, a vum Vizepresident vum Syvicol, Serge Hoffmann, virgestallt ginn.

Firwat eng Vollekszielung?

D’Zil vun enger Vollekszielung ass et, Donnéeën iwwert d’Bevëlkerung, d’Menagen an d’Wunnengen ze sammelen, fir d’Besoine virauszegesinn an der Landesplanung, bei Schoulen, Crèchen, Klinicken, Alters- a Fleegeheimer, Wunnengen asw.

 

Weider Informatiounen ënnert: https://rp2021.lu/​

 

 

Recensement à partir du 8 novembre 2021

Le recensement de la population décennal de 2021 sera piloté par le STATEC, en collaboration avec Guichet.lu ainsi qu’avec les villes et communes du pays, pour recenser la population et les logements à la date du 8 novembre 2021. L’importance particulière du recensement, son déroulement et ses modalités ont été présentés lors d’une conférence de presse en présence du ministre de l’Économie, Franz Fayot, du directeur du STATEC, Serge Allegrezza, et du vice-président du Syvicol, Serge Hoffmann.

Pourquoi un recensement ?

L’objectif d’un recensement est de recueillir des données sur la population, les ménages et les logements pour anticiper les besoins en aménagement du territoire, écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite et de soins, logements etc.

 

Plus d’informations sous: https://rp2021.lu/

Journée de Commémoration 2021

Journée de Commémoration 2021

La Journée de Commémoration Nationale est consacrée au souvenir
de tous les luxembourgeois qui, pendant les temps durs de
l’occupation entre les années 1940 et 1945, se sont opposés contre
les occupants allemands.
La fête commémorative aura lieu le 9 octobre 2021 et commencera
avec une messe dans l’église d’Esch-sur-Sûre à 18 heures, suivie d’un
dépôt de fleurs.
Nous invitons cordialement tout citoyen à participer aux célébrations.

 

Um Nationale Gedenkdag soll un all déi Lëtzebuerger erënnert ginn,
déi sech an der schwéierer Zäit vun der Occupatioun tëschent den
Joren 1940 an 1945 géint d’Besatzung gewiert hunn.
D’Gedenkfeier fënnt statt, de 9. Oktober 2021, a fänkt un mat enger
Mass an der Kierch zu Esch Sauer ëm 18 Auer mat uschléissendem
Néier-leeë vu Gedenk-Kränz.
Mir invitéieren all Bierger häerzlechst fir un dëser Feier deelzehuelen.

Avis au public – Exercice d’incendie à Eschdorf

Avis au public – Exercice d’incendie à Eschdorf

Il est porté à la connaissance des habitants qu’il est procédé à un exercice d’incendie, organisé et effectué par le corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) en date du 9 octobre 2021 entre 9.00 et 12.00 heures dans l’immeuble de l’ancien hôtel-restaurant Braas à Eschdorf (1, an Haesbich; L-9150 Eschdorf).
Dans ce cens, le Collège des bourgmestre et échevins désire sensibiliser les habitants pour éviter des appels d’urgence éventuels, considérant qu’il y aura une augmentation du niveau de bruit et le développement de fumée sera possible.
En outre, le CGDIS invite toute personne intéressée à suivre le déroulement de l’exercice sur place en respectant la distance / les règles de sécurité.

Tourismusstrategie Luxemburg – Fokus TOURISMUS UND LEBENSQUALITÄT

Tourismusstrategie Luxemburg – Fokus TOURISMUS UND LEBENSQUALITÄT

D’Generaldirektioun fir Tourismus ass momentan am gaangen d’Strategie fir di zukënfteg touristesch Entwécklung vun eiser Destinatioun auszeschaffen.

An deem Sënn freet de Minister fir Tourismus Lex Delles sech fir d’Bierger, Grenzgänger a Gemengevertrieder op eng ëffentlech Presentatioun ze invitéieren. Hei gidd Dir iwwert den aktuelle Stand vun der strategescher Aarbecht informéiert an Är Ureegungen zum Thema Liewensqualitéit a Kombinatioun mat Tourismus gesammelt.

Am Fokus steet d’Fro, wéi den Tourismus verstäerkt zur Verbesserung vun der Liewensqualitéit zu Lëtzebuerg ka bäidroen.

Wéini? 28. September 2021 | 18:00 – 19:30 Auer

Wou? Alvisse Parc Hotel, 120 route d’Echternach, L-1453 Luxembourg

Wien? ëffentlech zougänglech Presentatioun fir Gemengevertrieder, Bierger a Grenzgänger

Sprooch: Däitsch mat fransésischer Simultaniwwersetzung

Regime CovidCeck: Geimpft, geheelt oder getest mat Certificat (https://covid19.public.lu/fr/covidcheck.html), Méigelechkeet fir e Schnelltest sur place

Umeldung: https://www.eventbrite.fr/e/billets-tourismusstrategie-luxemburg-fokus-tourismus-und-lebensqualitat-167704766471

Présence d’algues bleues dans les eaux de baignade luxembourgeoises: Aggravation de la situation sur les plages du lac de la Haute-Sûre

Présence d’algues bleues dans les eaux de baignade luxembourgeoises: Aggravation de la situation sur les plages du lac de la Haute-Sûre

Communiqué 07.09.2021

Suite aux dernières analyses effectuées dans le contexte de la surveillance régulière de la qualité des eaux de baignade, l’Administration de la gestion de l’eau tient à informer le public des évolutions récentes.

Dans le cadre de cette surveillance une prolifération importante de cyanobactéries, appelées « algues bleues » dans le langage courant, a été constatée dans le lac de la Haute-Sûre à hauteur des plages Rommwiss, Burfelt, Lultzhausen, Insenborn et Liefrange.

Les toxines produites par ces cyanobactéries peuvent être dangereuses pour l’homme, la faune aquatique, les animaux domestiques et le bétail. Le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) a été mandaté pour réaliser des analyses détaillées en vue de déterminer la composition des espèces des cyanobactéries. Les analyses ont révélé la présence, entre autres, des espèces Limnothrix et Planktothrix, potentiellement productrices de toxines, donc potentiellement nuisibles pour la santé.

Les troubles liés au contact, à l’ingestion ou à l’inhalation de ces substances sont de nature et d’intensité variables et peuvent par exemple comprendre des maux de tête, des irritations et/ou brûlures de la peau ou encore des nausées.

De ce fait, une interdiction de baignade et de toute activité nautique (p. ex. plongée, sports aquatiques, pêche) est prononcée avec effet immédiat sur tout le lac de la Haute-Sûre.

Par ailleurs, l’Administration de la gestion de l’eau, en concertation avec la Direction de la santé, recommande au public de:

  • ne pas laisser les chiens et autres animaux domestiques boire l’eau du lac,
  • ne pas consommer les poissons pêchés.

Si vous éprouvez des problèmes de santé après la baignade, veuillez vous adresser à votre médecin traitant en mentionnant le contact éventuel avec des cyanobactéries toxiques.

Il y a lieu de souligner qu’il n’existe aucun risque lié à la consommation d’eau potable issue du lac de la Haute-Sûre comme le prélèvement de l’eau brute se fait en profondeur (25m) où la concentration de cyanobactéries est très faible et que le système de traitement en place permet d’éliminer efficacement les toxines des cyanobactéries.

 

Communiqué par l’Administration de la gestion de l’eau

Rentrée scolaire 2021/2022

Rentrée scolaire 2021/2022

Rentrée scolaire 2021/2022

D’Schoulrentrée 2021/2022 steet virun der Dier!
All déi wichteg Informatiounen déi dir am Laf vum Schouljoer braucht fannt dir an dësem Dokument.
Mir freeën eis, Iech de 15. September zu Heischent an
der Schoul kënnen ze begréissen.
Léif Gréiss,
Schoul Heischent

La rentrée scolaire 2021/2022 s’annonce sous peu!
Toutes les informations importantes dont vous avez besoin pendant l’année scolaire se trouvent dans ce document.
Nous nous réjouissons de vous accueillir le 15 septembre à
l’école à Heiderscheid.
Salutations cordiales,
École Heischent

École de musique (UGDA) – Inscription 2021-2022

École de musique (UGDA) – Inscription 2021-2022

L’inscription se fait par une fiche d’inscription dûment signée soit par le tuteur pour les élèves mineurs, soit par l’élève majeur.

Date limite des inscriptions : Mardi, 15 juin 2021

Toute inscription doit obligatoirement se faire moyennant ce présent formulaire, dûment rempli, signé et envoyé ou remis au complet (2 pages) à l’Administration Communale d’Esch-sur-Sûre.

Les inscriptions nous parvenant après cette date ne peuvent être acceptées que sur le vu des places disponibles et seront mises automatiquement sur une liste d’attente.

 

Formulaire d’inscription – Commune d’Esch-sur-Sûre

Aller au contenu principal