Projet de colocation à Boulaide – Appel à candidatures

Ab dem 31. Januar 2024 geet, mat der Ënnerstëtzung vun der Gemeng Bauschelt, an der Cité Kurend zu Bauschelt eng Wunngemeinschaft (WG) vun der Life Asbl op fir 7 jonk Leit tëscht 18 a 27 Joer. Geduecht ass des WG zu Bauschelt virun allem fir Jonker aus der Gemeng wéi och fir Jonker aus der Ëmgéigend.

Dernière modification le 18.01.2024

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal