Rond-Point à Heiderscheid barré du 08/09/2023 au 10/09/2023

Il est porté à la connaissance des habitants que l’Administration des Ponts & Chaussées envisage de procéder au renouvellement du rond-point à Heiderscheid qui sera barrée à toute circulation à partir du 08/09/2023 à 18.30 heures jusqu’au 10/09/2023 à 12.00 heures.

La circulation y sera signalée conformément au Code de la Route. (Déviations via Niederfeulen – Grosbous – Eschdorf)

Hiermit wird den Einwohnern mitgeteilt, dass die Straßenverwaltung die Erneuerung des Kreisverkehrs in Heiderscheid plant, dieser wird folglich vom 08/09/2023 um 18.30 Uhr bis zum 10/09/2023 um 12.00 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt.

Die Umleitungen werden konform zur Straßenverkehrsordnung ausgeschildert. (über Niederfeulen – Grosbous – Eschdorf)

Dernière modification le 07.09.2023

Des articles de la même catégorie

Distinctions à l’occasion de la fête nationale 2024

Distinctions à l’occasion de la fête nationale 2024

Léif Matbiergerinnen a Matbierger, De Gemengerot ass frou Iech matzedeelen, datt och dëst Joer rëm, am Kader vun de Festivitéiten um Virowend vu Nationalfeierdag, zwou Éierunge stattfanne wäerten. SportleréierungGeéiert ginn d’Sportsveräiner an d’Eenzel-Sportler aus...

lire plus
Aller au contenu principal