L’Office national de l’enfance, ONE

L’ONE est une administration publique sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Sa mission est d’offrir aide et soutien aux enfants, aux jeunes, aux jeunes adultes et aux familles qui rencontrent des difficultés.

Den ONE ass eng ëffentlech Verwaltung ënnert der Tutelle vum Educatiounsministère. Seng Missioun ass et de Kanner, Jugendlechen an hiren Elteren eng Ënnerstëtzung ze gi wa si Schwieregkeeten hunn. Oft ass et just eng haart Zäit, déi et ze geréiert heescht fir dass et nees besser geet. D’Equippe kënnen iech esou hëllefen déi beschte Léisung ze fannen fir dass d’Saachen nees an d’Rei ginn.

Dernière modification le 20.07.2023

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal